Orlando, Florida

1400 Sligh Boulevard
Orlando, FL 32806-3905
火车站 - 车站大厦(带候车室)
Orlando车站是文艺复兴式建筑的杰出典范,对于希望造访Florida中部众多主题公园和景点的游客而言是热门目的地。

车站详情