Milwaukee机场大巴, Wisconsin

General Mitchell 国际机场

固定班次的巴士在候机楼1号出口外停靠
5300 South Howell Avenue
Milwaukee, WI 53207
巴士站 - 仅为路边公共汽车站(无遮阳棚)

巴士站位于候机楼临街道路南侧,行李领取区1号出口对面。

车站详情