Goshen, California

ARCO Travel Plaza
30821 Highway 99
Goshen, CA 93227
巴士站 - 仅为路边公共汽车站(无遮阳棚)

车站详情